Sabha Series

Program TitleDancersDateLocation
Meghna Chakraborty“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 3, 2010Thyaga Brahma Gana Sabha, Chennai, India.
Sharanya Balaji“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 3, 2010Sri Kapali Fine Arts, Chennai, India.
Varunika Raja“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 3, 2010Papanasam Sivan Sangeetha Sabha, Chennai, India.
Sharanya Balaji“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 2, 2010Mudhra Fine Arts, Chennai, India.
Ramya Ramesh“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 1, 2010Gana Mukundapriya, Chennai, India.
Meghna Chakraborty“Shri Krupa Dance Company” dancerJan 1, 2010Nugambakkam Cultural Academy, Chennai, India.
Ramya Ramesh“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 31, 2009Nungambakkam Cultural Academy, Chennai, India.
Varunika Raja“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 29, 2009Hamsadhwani, Chennai, India.
Sharanya Balaji“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 29, 2009Vipanchee, Chennai, India.
Varunika Raja“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 27, 2009Ranjani Sabha, Chennai, India.
Meghna Chakraborty“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 27, 2009Sangeetha Rasika Sangam, Chennai, India.
Varunika Raja“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 25, 2009VDS Arts Academy, Chennai, India.
Ramya Ramesh“Shri Krupa Dance Company” dancerDec 18, 2009Hamsadhwani, Chennai, India.
Nitya Venkateswaran“Shri Krupa Dance Company” dancer2005 and 2006Mylapore Fine Arts, Chennai Gayana Samajam Bangalore, Indira Gandhi
Nitya Venkateswaran“Shri Krupa Dance Company” dancer7:00pm
Jan 16, 2003
Shri Parathasarthy Swamy Sabha Dance Festival Innaugural, Mylapore Fine Arts, 45, Musiri Subramanian Salai, Mylapore, Chennai, INDIA
Nitya Venkateswaran“Shri Krupa Dance Company” dancer7:00pm –
Dec 23, 2002
Hamsadhwani Festival, Youth Hostel 2nd Avenue, Indira Nagar, Adyar, Chennai, INDIA